Veilig betalen via IDEAL of bij afhalen
Gratis bezorgd vanaf 150 euro
Bereikbaar op: 06-21972455 E-mail: info@toffetoys.nl

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Identiteit van de Verkoper
 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 4. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
 5. Herroepingsrecht
 6. Prijs
 7. Adviezen
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Levering en uitvoering
 10. Conformiteit en Garantie
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Ontbinding
 13. Reclames, klachten
 14. Aansprakelijkheid
 15. Toepasselijk recht

1. Algemeen 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Verkoper: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert.
Consument: De contractuele wederpartij van de verkoper, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst, waarbij, in het kader van een door de Verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop  (artikel 7:5 BW) is.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Verkoper persoonlijk gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar recht op herroeping.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen voornoemde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand aangaande een reeks van producten en/of diensten, waarvan de verplichting tot levering en afname in de tijd is gespreid
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Verkoper de mogelijkheid biedt om informatie die aan hem/ haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en onveranderde reproductie van het opgeslagen mogelijk maakt.
1.2 Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Consument.

2. Identiteit van de Verkoper

Toffe Toys
Vreeswijkstraat 43
5036VB Tilburg
Nederland
Telefoonnummer: 06-21972455
Email: info@toffetoys.nl
Btw nummer: NL003588272B29
KvK nummer: 81601212

3. Toepasselijkheid Algemene  Voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten op afstand die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten op afstand die hiervan het gevolg kunnen zijn.
3.2 Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de Verkoper de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking aan de Consument. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien (op het bezoekadres) en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Als de overeenkomst op afstand op elektronische wijze wordt gesloten, kan in afwijking van voornoemd artikellid, voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden via elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld zodanig dat de Consument deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is zal voor sluiting van de overeenkomst worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden op elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument elektronisch of anderszins kosteloos zullen worden toegestuurd.

4. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Consument aan Verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
4.2 In geval de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen betreft het een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Als het aanbod een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt Verkoper dit uitdrukkelijk in het aanbod.
4.3 Verkoper doet het aanbod vergezeld gaan van zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is welke rechten en plichten kleven aan de aanvaarding van het aanbod. Dat betreft in het bijzonder:

 • de identiteit van Verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 • de belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst;
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de kosten van aflevering voor zover van toepassing;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief.
 • de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten;
 • gegevens omtrent de garantie en omtrent de in het kader van de overeenkomst op afstand aangeboden diensten.

4.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.5 Als Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.
4.6 Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken gaat, uiterlijk bij aflevering, verstrekt Verkoper schriftelijk of middels een de Consument toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens, behalve als zij reeds zijn verstrekt voordat de koop op afstand werd gesloten;

 • de voorwaarden waaronder en op welke wijze waarop de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding ter zake van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • het bezoekadres (van de vestiging) van de Verkoper waar de Consument zijn/haar klachten kan ventileren;
 • voor zover van  toepassing; gegevens omtrent de geldende garantie en aangeboden service(diensten) in het kader van de koop op afstand
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst in geval de koop op afstand langer duurt dan één jaar dan wel een onbepaalde duur heeft.

4.7 In geval de Verkoper de verplichting heeft een reeks van producten of diensten te leveren, is artikel 4.6 van deze voorwaarden alleen van toepassing op de eerste levering daarvan.      

5. Herroepingsrecht

5.1 Bij aankoop van producten en/ of diensten heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument of te rekenen vanaf het sluiten van de overeenkomst indien het een dienst betreft.
5.2 Tijdens deze termijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal hel product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van terugzending/herroeping voor zijn rekening.
5.4 Indien Consument een bedrag betaald heeft, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Minus de eventuele terugzendingskosten.

5.5 Het herroepingsrecht is uitgesloten bij de koop op afstand van zaken:

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de Verkoper geen invloed heeft;
 • die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • betreffende audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Consument de verzegeling daarvan heeft verbroken;
 • betreffende kranten en tijdschriften.
 • betreffende kledingstukken, indien de Consument de labels of kaartjes heeft losgemaakt, verwijderd;
 • betreffende kledingstukken, indien de Consument deze onhygiënisch heeft gepast, aangehad;
 • betreffende kledingstukken, spel, speelgoed, spelartikelen, sport, sportartikelen, sportkleding, indien Consument deze dusdanig heeft uitgepakt, losgehaald, gepast en deze artikelen redelijkerwijs door Verkoper niet meer als nieuw zijn aan te bieden, verkopen;

5.6 Het herroepingsrecht is uitgesloten bij de levering van diensten:

 • waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn    van veertien dagen van het herroepingsrecht is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

6.  Prijs

6.1 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
6.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.
6.3 De Verkoper kan afwijkend van lid 1 als het gaat om producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de Verkoper geen invloed heeft, een aanbod doen met variabele prijzen. Bij het aanbod geeft de Verkoper de gebondenheid aan schommelingen aan en geeft Verkoper aan dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

7.  Adviezen

Consument kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Verkoper welke geen betrekking hebben op de gesloten Overeenkomst op afstand.

8.  Betalingsvoorwaarden

8.1 Voor zover niet later is overeengekomen dient de Consument het aan de Verkoper verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien dagen na bezorging van de zaken  c.q. na de start van de uitvoering van de dienst. Bij verkoop van producten  kan Consument maximaal verplicht worden 50% van het verschuldigde bedrag vooruit te betalen.
8.2 In geval vooruitbetaling is overeengekomen, kan Consument geen recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de gegeven bestelling of dienst voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Betaling door Consument kan plaatsvinden middels applicatie Ideal en door betaling ter plaatse (bij afhalen) via een betaalverzoek. Contant geld in overleg..
8.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Consument verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Consument hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Consument te verhalen.
8.4 Het recht van Consument om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 • een betalingstermijn is overschreden;
 • Verkoper failliet is, of in surseance is:
 • Verkoper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.5 Consument is wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Verkoper de zaak of dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de zaak of de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
8.6 De verschuldigde rente is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
8.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Consument aan Verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.
8.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Consument verschuldigd.
8.9 Indien Verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Consument.

9.  Levering en uitvoering

9.1 De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Na ontvangst van de door Consument verschuldigde vooruitbetaling zal levering/uitvoering plaats vinden.
9.4 Consument zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten.
9.5 De met Verkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie, doch uiterlijk binnen 30 dagen zal Verkoper de geaccepteerde bestellingen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
9.6 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
9.7 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.8 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Consument.
9.9 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Consument over op het moment en op de plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.10 Op bepaalde artikelen geldt een maximum afname van 1 stuk per account.

10. Conformiteit en Garantie

10.1 De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Consument:

 • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
 • voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

11.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Consument gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de zaken.
11.3 Consument is gehouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
11.4 Consument is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
11.5 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Consument deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
11.6 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Consument gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.
11.7 Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Consument verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
11.8 Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Consument staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
11.9 In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Consument ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

12. Ontbinding

12.1 Indien Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Consument of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
12.2 Indien Consument ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.3 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in – en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.

13.  Reclames, klachten, acties

13.1 Consument heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
13.2 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
13.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
13.4 Acties waarbij een gratis artikel verkregen kan worden gebeurt op basis van op is op, max 1 item per IP adres. Uitgesloten zijn ook wedervekopers en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
13.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

14.  Aansprakelijkheid

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade geleden door Consument, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn,. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
14.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
14.4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
14.5 De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Consument te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Consument geleden schade.

15. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

Winkelwagen

Your Cart is Empty

Terug naar de winkel